Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom serveru je
Tomáš Golis – Galéria Antik Golis
Pribinova 1301/2,
02201 Čadca
IČO: 46 325 115
DIČ: 1082136682


Server starožitnosti je zameraný na sprostredkovateľskú činnost v oblasti obchodu a nákupu starožitnosti .Svojim užívateľom ponúkame voľný predaj. Výhodou nášho serveru je:REGISTRÁCIA, POSTAVENIE UŽÍVATEĽA, PREDÁVAJÚCEHO A KUPUJÚCEHO UŽÍVATEĽA
Užívateľom serveru e starožitnosti sa môžu stať všetky fyzické a právnické osoby, ktoré sú podľa platných zákonov SR oprávnene uzatvárať kúpne zmluvy. Služby serveru,e starožitnosti, nie sú určené osobám mladším ako 18 rokov.PRINCÍP REGISTRÁCIE
1. Po kliknutí na" Registrácia" sa vám zobrazí niekoľko okienok ktoré sú povinné a označené hviezdičkou.
pri ktorých je nový užívateľ povinný uviesť riadne, úplne a pravdivo svoju totožnosť, konkrétne: meno, priezvisko, adresu, telefón a e-mail. V registračnom formulári si ďalej zvolí dva výrazy – užívateľské meno a užívateľské heslo, ktorými sa bude ako registrovaný užívateľ do systému prihlasovať.
2. Okamžite po prijatí vyplneného registračného formulára prevádzkovateľ e-mailom pošle novému užívateľovi správu o pridelení čísla užívateľa.
3.Ak pri registraci uvediete nepravdivé údaje. Nemáte právo sa účastniť obchodovania s týmto serverom.


Pri opakovanej registrácie jedného uživatela pod inými uživatelskými menami je zakázaná.
4.Svoje údaje (meno a heslo) ste povinný udržať v tajnosti. Naša stránka nie je povinne zodpovedná za hocijaké zneužitie hesla treťou osobou . V prípade zneužitia si povinný oboznámiť majiteľa stránky estarožitnosti.
5.Vyplnením tohto formulára ste si vedomí toho že súhlasite s týmito obchodnými podmienkami uvedenými na tejto stránke.Ponuka tovaru
Naša firma ručí za to, že predmet ktorý ponúkame k predaju nie je zaťažený právami tretích osôb, napr. práva autorské. Pri predaji diel spadajúcich podľa ust. § 19 zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), musí majiteľ diela - predávajúci počítať s odvodom 5% z predajnej ceny pre autorskú spoločnosť LITA. Za prípadné porušenie týchto práv je predávajúci zodpovedný. Ak je predaju predmetu nevyhnutná potreba schválenia, koncesie alebo iného povolenia, smie predávajúci tento predmet v rámci systému estarožitnosti.sk ponúkať len vtedy, ak mu bolo príslušné schválenie, koncesia alebo iné povolenie udelené. Predaj a vývoz predmetov kultúrnej hodnoty stanovuje zákon číslo 115/1988 Zb. z. o predaji a vývoze predmetov kultúrnej hodnoty. Za splnenie podmienok uvedených v tomto zákone zodpovedá predávajúci. V prípade ,že ponúkaný predmet je kultúrna pamiatka podlieha zákonu č. 49/2002 Zb.z, a tuto položku má za povinnosť odstrániť z predaja. Ponuka Ag a Au tovaru podlieha puncovnénu zákonu 10/2004 Zb.z, zodpovedá za to, že ponúkaný tovar je úradne označený V popise ponúkaného tovaru je potom povinný uviesť rýdzosť drahého kovu a hmotnosť predmetu. Ponuky ktoré propagujú násilie a rasovú neznášanlivosť , predmety pornografického charakteru, tovar nelegálneho pôvodu alebo tovar, ktorý je inak v rozpore s právnymi predpismi alebo dobrými mravmi ako firma má právo takéto predmety z ponuky odstrániť.

Dodávka tovaru
Každá objednávka je záväzná. V prípade predaja predmetu cez www.estarožitnosti.eu vás budeme kontaktovať prostredníctvom nášho pracovníka a dohodne s ním rezerváciu a spôsob prevzatia predmetu. Predmet musí byť vhodne zabalený, aby sa doručením nepoškodil. Všetky náklady spojené s doručením a balením predmetu hradí kupajúci. Prevádzkovateľ zašle kupujúcemu  emailom Potvrdenie o prevzatí predmetu za účelom sprostredkovania, . Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými podmienkami . Po uskutočnení predaja podľa obchodných podmienok estarožitnosti.eu a po uhradení fakturovanej čiastky   zo strany kupujúceho na účet prevádzkovateľa, kupujúci  prevedie platbu predávajúcemu na jeho účet vopred pred zabelením predmetu.Charakteristika kupujúceho
Kupujúci vo voľnom predaji pri stlačení potvrdzujúceho tlačítka KUPUJEM akceptuje podmienky kúpnej zmluvy a je povinný tovar od predávajúceho za dohodnutých podmienok odkúpiť. Na jeho email uvedený pri registrácii mu bude zaslaná informácia o zaregistrovaní obchodu. Asistenti servera kontaktujú kupujúceho do 3. pracovných dní telefonicky alebo emailom, aby obchod potvrdili a dohodli sa na ďalších podmienkach platby a doručenia tovaru. Vlastnícke právo k predmetu prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamihu prevzatia predmetu.KUPUJÚCI
Rezervovanie predmetu odoslaním KÚPIŤ. Akonáhle kupujúci v systéme potvrdí nákup, dostane e-mailovú správu s rekapituláciou svojho nákupu a informáciu, že najneskôr do troch pracovných dní bude kontaktovaný pracovníkom estarožitnosti.sk a to telefonicky alebo e-mailom podľa kontaktov uvedených kupujúcim v registračnom formulári. Výsledkom tohto jednania je potvrdenie obchodu a dohoda o spôsobe platby a prevzatí tovaru.
Po potvrdení obchodu zasiela prevádzkovateľ kupujúcemu e-mailom alebo poštou proforma faktúru na celkovú čiastku. Celková cena zahrňuje cenu za všetky zakúpené predmety. Údaje na proforma faktúre slúžia k uskutočneniu platby za zakúpený(é) predmet(y). Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru.
Kupujúci fakturovanú čiastku uhradí prevodom na účet ,alebo v hotovosti, resp. po dohode s prevádzkovateľom zvolí inú formu platby. Po obdržaní platby na účet prevádzkovateľa zasiela prevádzkovateľ zakúpený predmet na adresu kupujúceho. Po dohode s kupujúceho s prevádzkovateľom kupujúci môže udať inú adresu, než adresu uvedenú v registrácii. Originál faktúry kupujúci dostane poštou spolu so zakúpeným predmetom.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo účtovať vo faktúre náklady spojené s balením predmetu. V situácii, keď je presun tovaru medzi predávajúcim a prevádzkovateľom neprimerane zložitý alebo nákladný a po dohode s prevádzkovateľom a súhlase oboch strán, môže dôjsť k tzv. asistovanému predaju – odoslanie alebo predanie predmetu potom zaisťuje predávajúci sám.

NAKUP– VOĽNÝ PREDAJ
1. VOĽNÝ predaj- položky označené ako VOĽNÝ PREDAJ môžete kúpiť okamžite. Platí časová priorita - "kto skôr príde, ten položku získa".
2. KUPUJEM
Pre zakúpenie položky musíte odkliknúť tlačítko KUPUJEM , ak nie ste prihlásení, systém Vás vyzve k prihláseniu. Následne je potrebné do príslušných koloniek vyplniť vaše užívateľské meno a heslo. Pokiaľ ešte nie ste registrovaný, je potrebné sa zaregistrovať. Kliknutím na tlačítko KUPUJEM zadávate pokyn systému, aby položku rezervoval vo váš prospech. Každé kliknutie na tlačítko KUPUJEM je podmienené potvrdením tohoto úkonu záväzným potvrdením kúpy. Zároveň sa zaväzujete uhradiť jej cenu.
3. REZERVOVANÉ
Ak kupujúci odklikne tlačítko KUPUJEM, systém položku označí ikonkou REZERVOVANÉ. Položka je takto značená do doby, kým je obchod uzavretý. Pokiaľ sa z akéhokoľvek dôvodu predaj neuskutočnil, ikonka REZERVOVANÉ je zrušená a položka zostáva ďalej v ponuke voľného predaja.
4. PREDANÉ
Pokiaľ je obchod uzavretý, je položka ešte niekoľko dní na serveri vystavená a označená ikonkou PREDANÉ. Už ju nie je možné kúpiť.


SPÔSOB PLATBY A DORUČENIA TOVARU
Priebeh jednotlivých obchodov je vždy volený tak, aby bol bezpečný, chránený proti nepoctivému konaniu, pohodlný pre predávajúceho i kupujúceho. Podmienky jednotlivých obchodov sa môžu veľmi líšiť ako z hľadiska rozmernosti, váhy, krehkosti alebo ceny tovaru, tak i z hľadiska vzdialenosti medzi predajcom, kupcom a kanceláriou estarožitnosti.sk,. Pracovníci však kupujúcim i vždy dohodnú najpohodlnejší a najbezpečnejší spôsob platby a dodania tovaru.1. SPÔSOBY PLATBY ZA ZAKÚPENÝ TOVARa) Platba vopred prevodom na účet   – estarozitnosti.eu
Cenu za tovar uložený v kategórii estarozitnosti - Starožitnosti - voľný predaj , môžete uhradiť prevodom peňazí na účet prevádzkovateľa estarozitnosti:
číslo účtu 0314217624 / 0900 Slovenská sporiteľňa,
Údaje ako variabilný a špecifický symbol Vám vždy vopred oznámi pracovník estarožitnosti.eu.
Pri prevode platby zo zahraničia hradí všetky transakčné poplatky kupujúci.b) Platba v hotovosti- cenu za tovar môžete uhradiť v hotovosti na adrese prevádzkovateľa: estarožitnosti.eu–


Čadca Pribinova 1301/2. K hotovostnej platbe musíte vedieť svoje číslo užívateľa a číslo kupovanej položky.


 Ku každej položke sa pripočítáva poštovné a balné ktoré hradí kupujúci
2. SPÔSOBY DORUČENIA ZAKÚPENÉHO TOVARU
Vo všetkých prípadoch je spôsob doručenia tovaru vecou dohody medzi kupujúcim a prevádzkovateľom.Medzi možnosti doručenia patrí:


  •  doručenie kuriérom
  • doručenie Slovenskou poštou
  • dobierkou na určenú sumu


Pri zvolení kuriérskej služby preprava po Slovensku trvá do 2 dní. Kupujúci si môže zvoliť inú dopravnú spoločnosť podľa vlastného uváženia. Náklady spojené s doručením hradí kupujúci. Výška nákladov sa vyrátava individuálne pre každého zákazníka, podľa celkovej hmotnosti tovaru, miesta určenia a spôsobu prepravy. Cenu doručenia kuriérom Vám vždy vopred oznámime. V prípade vyskytnutia problému s doručením predmetu asistent estarožitnosti.eu Vás bude kontaktovať emailom alebo telefonicky.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že všetky osobné údaje poskytnuté užívateľovi serveru estarozitnosti.eu, bude používať len k účelom, ktoré súvisia so službami tohoto servera. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať osobné údaje registrovaných užívateľov serveru estarozitnosti.eu tretej osobe s výnimkou prípadov, keď je tak určené zákonom. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na poskytnutie údajov o predávajúcim či kupujúcim nutných pre realizáciu predaja protistrane, a to po potvrdení nákupu vo voľnom predaji. Vyplnením registračného formulára či potvrdením objednávky dáva užívateľ prevádzkovateľovi súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu údajov o jeho obchodoch na serveri estarožitnosti.eu. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa treťou osobou, pokiaľ bolo spôsobené nelegálnym preniknutím do systému estarožitnosti.sk , alebo pokiaľ užívateľ oznámil svoje užívateľské meno alebo užívateľské heslo tretej osobe, alebo tretej osobe umožnil prístup k týmto údajom.AUTORSKÉ PRÁVA
Za eventuálne porušenie autorských práv, ktoré sa viažu k predávajúcemu predmetu, zodpovedá predávajúci.


Eventuálny záväzok voči kolektívnemu správcovi autorských práv u tovaru, ktorého hodnota presiahla zákonom stanovenú hranicu, je záväzkom predávajúceho, nikdy prevádzkovateľa. Prípadná odmena kolektívnemu správcovi autorských práv je v uvedenej cene tovaru započítaná. Predávajúci súhlasí s tým, že textovú a obrázkovú dokumentáciu, týkajúcu sa ponúkaného predmetu, môže prevádzkovateľ využiť k archívnym alebo publikačným účelom.